Licznik odwiedzin

Odwiedzin [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
2070
1852
2005

-153

Wszystkich
Wszystkich 1 657 953

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Sonda

Junior Media

Młode Bieszczady

Projekt Uczeń Online

Supermemo

Basen Aquarius Lesko

Pedagog
Praca pedagoga szkolnego
 
Pedagog szkolny: Anna Sopata
 
Godziny pracy:
 
Poniedziałek: Praca w terenie – konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, wizyty domowe, wywiad środowiskowy, współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 
Wtorek – Piątek: 9.00 – 14.00
 
 
Na czym polega praca pedagoga szkolnego?
 
Podstawowym celem pracy pedagoga szkolnego jest organizowanie pomocy i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów, podejmowanie różnorodnych działań w szkole i środowisku w celu wspomagania ich rozwoju osobistego oraz efektywności uczenia się. Działania te opierają się na współpracy z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Główną rolą pedagoga jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole i poszukiwanie wraz z nauczycielami środków zaradczych w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych ucznia, dydaktyczno – wychowawczych, a także rodzinnych.

Główne obszary pracy pedagoga szkolnego to:
 
 1. Zadania opiekuńczo – wychowawcze.
  • Wczesna diagnoza uczniów sprawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze, współpraca z wychowawcami klas, konsultacja z dyrekcją szkoły.
  • Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zapoznanie nauczycieli z dokumentacją w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.
  • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
  • Zasady bezpieczeństwa w szkole – prowadzenie zajęć stałych w klasach I – III na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobach postępowania w przypadku zagrożeń.
  • Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna.
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
  • Rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności – dydaktyczno- wychowawcze.
  • Rozwiązywanie konfliktów i napięć powstałych pomiędzy uczniami. Stosowanie metody mediacji w łagodzeniu sporów.
  • Doradztwo pedagogiczne.
  • Praca indywidualna z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 3. Formy pomocy udzielanej uczniom.
  • Rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów – wnioskowanie o zasiłki i zapomogi do różnych instytucji.
  • Kierowanie na badania specjalistyczne w przypadku występujących trudności uczniów.
  • Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w klasach trzecich.
  • Organizowanie pomocy w nauce.
  • Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problemami dzieci i ich rodzin.
 4. Profilaktyka wychowawcza
  • Koordynowanie działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.
  • Prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych w klasach I- III, których celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności psychologicznych i społecznych, a dzięki temu lepsze radzenie sobie z problemami i umiejętne reagowanie na pojawiające się trudności.
  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców.
  • Organizowanie spotkań ze specjalistami dla uczniów i ich rodziców w celu zapobiegania takim zjawiskom jak; agresja, przemoc, uzależnienia, pseudo kibicowanie, zagrożenia płynące z Internetu.
  • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z uczniami mającymi na celu poprawę lepszego funkcjonowania w grupie społecznej.
 5. Orientacja zawodowa.
  • Organizowanie spotkań dla uczniów klas III z psychologiem Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej o tematyce: „Czynniki trafnego wyboru zawodu”.
  • Udział uczniów w Giełdzie Szkół w Sanoku.
  • Spotkania z przedstawicielami szkół średnich. Uczestnictwo w „Dniach Otwartych”.
  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat wyboru dalszego kierunku kształcenia.
  • Doradztwo zawodowe, przeprowadzanie testów związanych z wyborem zawodu.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  • Współdziałanie z ośrodkami i placówkami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie: gminne ośrodki pomocy społecznej, sądy rodzinne, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, policja – specjaliści ds. nieletnich.
  • Własna praca społeczna na rzecz dzieci – pozyskiwanie sponsorów w ramach działalności Szkolnego Koła Przyjaciół Dzieci.
  • Organizowanie imprez charytatywnych: coroczny Bal Walentynkowy.
  • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie w celu organizacji wypoczynku letniego dla uczniów.